ผลงานผู้เข้าประกวดแข่งขัน
                            
ประกาศผลคะเเนนแล้ว  < ดูคะแนน >
รายชื่อคณะกรรมการผู้ให้คะเเนน   1. ครูนราสิทธิ์    นันทพล   2. ครูภูรินท์   พิงภูงา 3. ครูเกศรา     ดำรงค์ชลกร   4. ครูพิไลลักษณ์    ตันติพงศ์ (คุณครูฝึกสอน)  5. ครูสุขุมาล    จันทร์ทอง
เชิญคลิกชมผลงานนักเรียนที่หมายเลขเครื่องครับ
  คะเเนน
2
หมายเลขเครื่อง
4
หมายเลขเครื่อง

5
หมายเลขเครื่อง
         ด.ช. ณัฐชนน       ดีประเสริฐ      ด.ช. ณัฐชยา     พิพัฒน์กุล      ด.ช. เอกสิทธิ์           กุลเรือง 
   ด.ช. กิตติธารา      กรอบบาง      ด.ช. พรวัฒน์     อโศกวัฒนะ      ด.ช. ศุภณัฐ             รอดกลิ่น
6
หมายเลขเครื่อง
7
หมายเลขเครื่อง
9
หมายเลขเครื่อง
   ด.ญ. อารียา        มาพันธ์       ด.ญ. สาธิตา    พุทธโกสัย    ด.ญ. ชนกชนนม์       สงวนรัษฏ์
   ด.ญ. จิรพิพรรธ    พรโกมลรัตน์        ด.ช. ศิวกร      รุ่งคล้าย    ด.ญ.  กชรัตน์     รัตนเวชสิทธิ์
10
หมายเลขเครื่อง
11
หมายเลขเครื่อง
 
     ด.ญ. พุทธิพร       พร้อมเจริญ     ด.ช. ภราดา         ภัทรธร  
     ด.ญ. รตนกมล     ขาวละออ     ด.ช. วัชรพงศ์      นกจัน  
19
หมายเลขเครื่อง
21
หมายเลขเครื่อง
25
หมายเลขเครื่อง
     ด.ญ. วิภาวี        เอี่ยมสงคราม ด.ญ. นริศรา          เรืองฤทธิ์ ด.ช. กนกพิชญ์  ศรีวิชัย
     ด.ญ. พุทธลักษณ์     เต็มสุข ด.ญ.อารยา    ศรีประทุมวงศ์ ด.ช. พิชิต   ใหม่คำน้อย


ตารางคะเเนนเเบ่งเกณฑ์ออกเป็น 3 ระดับ
  
    1. ระดับเหรียญทอง                           2. ระดับเหรียญเงิน                      3.ระดับเหรียญทองเเดง

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันคอมพิวเตอร์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
การออกแบบเว็บไซต์ประเภททีม 
ลำดับ หมายเลข
เครื่องนั่ง
ชื่อ นามสกุล ระดับชั้น เกณฑ์ระดับ คะเเนน
1 1 ด.ช. วรปรัชญ์ เอี่ยมพลับใหญ่ ป.6/2 ไม่มาเเข่ง  
1 ด.ช. ณภัทร องอาจ ป.6/2  
2 2 ด.ช.  ณัฐชนน ดีประเสริฐ ป.6/1 เหรียญทอง 453
2 ด.ช. กิตติธรา กรอบบาง ป.6/1  
3 3 ด.ญ.  เกศรดา  มีขันทอง ป.6/10 เหรียญเงิน  
3 ด.ญ.  ปิยาภัสร์ เสนาคำ ป.6/10  
4 4 ด.ญ.ณัฐชยา พิพัฒน์กุล ป.6/12 เหรียญทอง 433
4 ด.ช.พรวัฒน์ อโศกวัฒนะ ป.6/12  
5 5 ด.ช. เอกสิทธิ์ กุลเรือง ป.6/6 เหรียญทอง 408
5 ด.ช. ศุภณัฐ รอดกลิ่น ป.6/6  
6 6 ด.ญ. อารียา มาพันธ์ ป.6/8 เหรียญทอง 401
6 ด.ญ.  จิรพิพรรธ พรโกมลรัตน์ ป.6/8  
7 7 ด.ญ. สาธิตา พุทธโกสัย ป.6/7 เหรียญทอง 409
7 ด.ช. ศิวกร รุ่งคล้าย ป.6/7  
8 8 ด.ช.  พุทธิพันธ์ ฟูประเสริฐ ป.6/3 เหรียญ
ทองเเดง
 
8 ด.ช. ศุภกร ปานแม้น ป.6/3  
9 9 ด.ญ. ชนกชนนม์ สงวนรัษฏ์ ป.6/11 เหรียญทอง 438
9 ด.ญ กชรัตน์ รัตนเวชสิทธิ์ ป.6/11  
27 10 ด.ญ.พุทธิพร พร้อมเจริญ ป.6/12 เหรียญทอง 466
10 ด.ญ.รตนกมล ขาวละออ ป.6/12  
10 11 ด.ช. ภราดา ภัทรธร ป.6/1 เหรียญทอง 415
11 ด.ช.วัชรพงศ์ นกจัน ป.6/1  
11 12 ด.ญ. ปภาวรินท์ หลวงนันท์ ป.6/3 เหรียญ
ทองเเดง
 
12 ด.ญ. วรรณภา ปราโมช  ณ อยุธยา ป.6/3  
12 13 ด.ช. ภูมิ ต่อวงศ์ดี ป.6/11 เหรียญเงิน  
13 ด.ช. ธนวัฒน์ วรุณโชติกุล ป.6/11  
13 14 ด.ช. กษมา นิโลบล ป.6/7 ไม่มาเเข่ง  
14 ด.ช. ธนสิน ตั้งเสถียรพันธุ์ ป.6/7  
14 15 ด.ญ. ฉัตรสุนีย์ โปรดปราน ป.6/5 เหรียญเงิน  
15 ด.ญ. อทิตยา สมประสงค์ ป.6/5  
15 16 ด.ญ. สุภัสสรา ศิริรัตนพร ป.6/10 เหรียญเงิน  
16 ด.ญ. ภัทรวดี ทองศักดิ์ ป.6/10  
16 17 ด.ญ. พิมพ์สุภัค ธีร์วราภัทร์ ป.6/10 เหรียญเงิน  
17 ด.ญ. นภัสชนก อินสว่าง ป.6/10  
17 18 ด.ช. รัตนพล ศุภติมิสโร ป.6/9 เหรียญเงิน  
18 ด.ช.พีรวัส หวายโป่ง ป.6/9  
18 19 ด.ญ. วิภาวี เอี่ยมสงคราม ป.6/11 เหรียญทอง 452
19 ด.ญ. พุทธลักษณ์ เต็มสุข ป.6/11  
19 20 ด.ช. นนทพัฒน์ สุอินทร์ ป.6/4 เหรียญเงิน  
20 ด.ช. จิรัฐโชติ อยู่สบาย ป.6/4  
20 21 ด.ญ. นริศรา เรืองฤทธิ์ ป.6/7 เหรียญทอง 403
21 ด.ญ. อารยา ศรีประทุมวงศ์ ป.6/7  
21 22 ด.ช. กัณวีร์ วิชัยดิษฐ ป.6/7 เหรียญ
ทองเเดง
 
22 ด.ช. ปริญญา งามขำ ป.6/7  
22 23 ด.ช. ชุติพัฒน์  วงศ์แก้ว ป.6/2  
23 ด.ช. รัตนะชัย คำนวณ ป.6/2  
23 24 ด.ญ. พีรดา พลธี ป.6/9    
24 ด.ญ. กมลภัทร เปี่ยมอุดมสุข ป.6/9  
24 25 ด.ช.  กนกพิชญ์ ศรีวิชัย ป.6/8 เหรียญทอง 396
25 ด.ช.  พิชิต ใหม่คำน้อย ป.6/8  
25 26 ด.ช.  พัฒนพงษ์ เนืองสุนัย ป.6/3 ไม่ผ่านเกณฑ์  
26 ด.ช. ชาคริน สร้อยทอง ป.6/3