คอมพิวเตอร์คืออะไร

คอมพิวเตอร์มาจากภาษาละตินว่า Computer ซึ่งหมายถึง การนับ หรือ การคำนวณ พจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525
ให้ความหมายของคอมพิวเตอร์ไว้ว่า
" เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ทำหน้าที่เหมือนสมองกล ใช้สำหรับแก้ปัญหาต่างๆ ที่ง่ายและซับซ้อน
โดยวิธีทางคณิตศาสตร์"

เป็นเครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ทำงานแทนมนุษย์  ในด้าน การคิดคำนวณและสามารถจำข้อมูล ทั้งตัวเลขและตัวอักษร

1. หน่วยรับข้อมูลเข้า (Input)
เริ่มต้นด้วยการนำข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถผ่านทางอุปกรณ์ชนิดต่างๆ แล้วแต่
ชนิดของข้อมูลที่จะป้อนเข้าไป เช่น
ถ้าเป็นการพิมพ์ข้อมูลจะใช้แผงแป้นพิมพ์ (Keyboard) เพื่อพิมพ์
ข้อความหรือโปรแกรมเข้าเครื่อง ถ้าเป็นการเขียนภาพจะใช้เครื่องอ่านพิกัดภาพกราฟิก
(Graphics Tablet) โดยมีปากกาชนิดพิเศษสำหรับเขียนภาพ หรือถ้าเป็นการเล่นเกมก็จะมีก้านควบคุม
(Joystick) สำหรับเคลื่อนตำแหน่งของการเล่นบนจอภาพ เป็นต้น
2 : หน่วยประมวลผลข้อมูล (Process) หรือ ซีพียู เปรียบเสมือนสมองของมนุษย์
เมื่อนำข้อมูลเข้ามาแล้ว เครื่องจะดำเนินการกับข้อมูลตามคำสั่งที่ได้รับมาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่
ต้องการ
การประมวลผลอาจจะมีได้หลายอย่าง เช่น นำข้อมูลมาหาผลรวม นำข้อมูลมาจัดกลุ่ม นำ
ข้อมูลมาหาค่ามากที่สุด หรือน้อยที่สุด เป็นต้น

3. หน่วยแสดงผลลัพธ์ (Output)
เป็นการนำผลลัพธ์จากการประมวลผลมาแสดงให้ทราบทางอุปกรณ์ที่กำหนดไว้ โดยทั่วไปจะ
แสดงผ่านทางจอภาพ หรือเรียกกันโดยทั่วไปว่า "จอมอนิเตอร์" (Monitor) หรือจะพิมพ์ข้อมูลออกทาง
กระดาษโดยใช้เครื่องพิมพ์ หรือ ลำโพง ก็ได้

วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์

  • จุดกำเนิดของคอมพิวเตอร์

    คอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เป็นผลมาจากการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือในการคำนวณซึ่งมีวิวัฒนาการนานมาแล้ว เริ่มจากเครื่องมือในการคำนวณเครื่องแรกคือ "ลูกคิด" (Abacus) ที่สร้างขึ้นในประเทศจีน เมื่อประมาณ 2,000-3,000 ปีมาแล้ว
    โดยนักคณิตศาสต์ชาวอังกฤษ ชื่อ ชาร์ล แบบเบจ (Charles Babbage) ได้ประดิษฐ์เครื่องวิเคราะห์ (Analytical Engine) หลักการของแบบเบจนี้เองที่ได้นำมาพัฒนาสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ เราจึงยกย่องให้แบบเบจเป็น บิดาแห่งเครื่องคอมพิวเตอร์
    โดยสามารถจัดแบ่งคอมพิวเตอร์ออกได้เป็น 5 ยุค

  ยุคที่หนึ่ง (First Generation Computer) พ.ศ. 2489-2501
  ยุคที่สอง (Second Generation Computer) พ.ศ. 2502-2506
  ยุคที่สาม (Third Generation Computer) พ.ศ. 2507-2512
  ยุคที่สี่ (Fourth Generation Computer) พ.ศ. 2513-2532
  ยุคที่ห้า (Fifth Generation Computer) พ.ศ. 2533 จนถึงปัจจุบัน

องค์ประกอบพื้นฐาน 4 ประการมาทำงานประสานงานร่วมกัน ซึ่งองค์ประกอบพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ประกอบไปด้วย

  ฮาร์ดแวร์ (Hardware) อุปกรณ์ที่สามารถจับต้องได้ เช่น ฮาร์ดดิส เมาส์ คีย์บอร์ด เป็นต้น      
  ซอฟต์แวร์ (Software) คือโปรแกรมหรือชุดคำสั่งต่างๆที่สามารถติดตั้งใช้งานในคอมพิวเตอร์
ซึ่งมี 2 ประเภท คือ
1. ซอฟต์เเวร์ระบบ system Software เป็นซอฟต์เเวร์ที่ใช้ควบคุมการทำงาน เช่นซอฟเเวร์ระบบปฏิบัติการ ซึ่งได้แก่พวกวินโดว์ต่างๆ เช่น XP  , windows 7 เป็นต้น
2.ซอฟต์เเวร์ประยุกต์ Application Softwar  คือ ซอฟต์เเวร์ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้งานเฉพาะ
ด้านหรือการทำงาน
อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น โปรแกรมประมวลผลคำ ( MS Word )
หรือ โปรแกรมออกแบบหรือสร้างเว็บไซต์ (Dreamweaver ) เป็นต้น
  บุคลากร (Peoplewareบุคลากรหรือคนที่มีหน้าที่หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำงานด้านคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมเมอร์ (Programer) หรือ เว็บมาสเตอร์ (Web master) เป็นต้น
  ข้อมูล (Data) ในการพิจารณาว่าข้อมูลใดมีขนาดมากน้อยเพียงไรเรามีหน่วยในการวัดขนาดของข้อมูล
ดังต่อไปนี้

  ข้อควรจำ
8 Bit  =  1 Byte
1,024 Byte  =  1 KB (กิโลไบต์)
1,024 KB  =  1 MB (เมกกะไบต์)
1,024 MB  =  1 GB (กิกะไบต์)
1,024 GB  =  1TB (เทระไบต์)
 แหล่งข้อมูลอ้างอิง :
http://www.lms.dmw.ac.th/internet/
http://tc.mengrai.ac.th/paisan/e-learning/internet/page21.htm

http://www.thaiwbi.com/course/Intro_com/Intro_com/wbi1/hie/page44.htm

 
 
 
 
 
โครงการโรงเรียน
Page 1   2  3 4 5 6 7

 
**ทำแแบบทดสอบคลิก**